Cenník

Cenník DSCO n.o. od 1.1.2022 (.xls)

Cenník za poskytované sociálne služby
platný od 1.1.2022

Ceny sú uvedené za 1 kalendárny mesiac a zahŕňajú nasledovné položky:
a) odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 100,00 Eur
b) za stravovanie / mesačne racionálna strava 144,00 Eur (DIA strava 159,00 Eur )
Rozpis na deň
- raňajky        0,58 €
- desiata        0,46 €
- obed             2,10 €
- olovrant      0,46 €
- večera          1,20 €
-------------------------
SPOLU          4,80 €
2.večera DIA 0,50€
-------------------------
SPOLU          5,20 €

c) za ubytovanie/bývanie 230,00 Eur
d) za upratovanie 60,00 Eur
e) pranie, žehlenie, údržba šatstva 15,00 Eur

Suma úhrady za sociálne služby v prípade samoplatcu bez odkázanosti na sociálnu službu na jednu osobu/ mesačne/ dľa EON 1 289 Eur

Poznámka:
Výpočet sumy za sociálne služby: Výška dôchodku prijímateľa (mínus) 25% sumy životného minima (je suma, ktorá sa 1x ročne upravuje k 1.júlu) sa rovná výsledok. Výška sumy za poskytované služby (mínus) výsledok sa rovná výsledku, t.j. rozdiel (preplatok, resp. doplatok za poskytované služby).

Poskytovateľ sociálnej služby podľa § 15 Vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností podľa odst.2 môže vykonávať, zabezpečovať vykonávanie alebo utvárať podmienky na vykonávanie činností uvedených v § 16 až 18, ktoré pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje, nie je povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie podľa odseku 1. a odst.3 môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré tento zákon neupravuje a zvyšujú kvalitu sociálnej služby.

Príplatok za:
Príchod lekárov do zariadenia 20,00 Eur
Príplatok za jednolôžkovú izbu 120,00 Eur

Elektrospotrebiče:
Rádio 1,00 Eur
TV pripojenie 2,50 Eur

Poplatky za uvedené služby sú mesačné a hradené na účet zariadenia.

Platnosť nadobúda 1.1.2022.