Starostlivosť

Všetkým klientom zariadenia zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť prostredníctvom pravidelných návštev praktického lekára , špecialistu v odbore psychiatria a neurológia priamo v zariadení. Ostatné návštevy odborných lekárov realizujeme v rajónnych ambulanciách alebo v najbližšom okresnom meste za doprovodu nášho pracovníka, ktorý spĺňa odborné vzdelanie.
Ošetrovateľskú starostlivosť pre našich klientov zabezpečujeme v spolupráci s ADOS.

V rámci celodenného stravovania DSCO poskytuje klientom stravu pripravovanú v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta a podľa stravných jednotiek, v rozsahu: raňajky, desiata, obed, olovrant a večera . Pri diabetickej diéte je poskytovaná aj druhá večera. Klienti v zariadení sú povinní odobrať najmenej dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Strava je pripravovaná vo vlastnej kuchyni.

DSCO poskytuje ubytovanie klientom v dvojpodlažnej budove, v jedno a dvojlôžkových izbách systémom buniek, kde každá bunka disponuje vlastným hygienickým zariadením. Klienti zariadenia užívajú príslušenstvo, prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a spoločných priestorov.
Disponujeme spoločenskou miestnosťou, dvomi jedálňami, terasou a balkónmi z každej izby.

V zariadení pracujú zamestnanci spĺňajúce predpísané vzdelanie vysokoškolské, stredoškolské ako i opatrovateľské kurzy. Zamestnanci sa snažia o to, aby klienti v zariadení žili hodnotne, aby sa v zariadení cítili dobre a spokojne.
Cieľom DSCO je vytvoriť klientom prostredie, do istej miery simulujúce rodinné prostredie domova pri plnom rešpektovaní súkromia klientov. Snahou všetkých zamestnancov je viesť klientov k zachovaniu svojho psychického a fyzického zdravia.

Súčasťou služieb, ktoré zariadenie poskytuje je kompletná sociálna starostlivosť. Cieľom aktivít sociálnych pracovníkov je získať spoluprácu klientov pri naplnení duševných i fyzických schopností. Aktivity, ktoré v zariadení realizuje tím pracovníkov, podporujú v klientoch pocit potreby v komunite, užitočnosti v každom veku, v udržiavaní si fyzickej formy i zmyslov. V aktivitách klientov sa nechýba artheterapia, ergoterapia, muzikoterapia, športové a záujmové aktivity, návštevy divadla mimo zariadenie, návštevy kultúrnych pamiatok.

Fyzicky zručnejší klienti sa angažujú v pletení košíkov, tkaní na krosnách, alebo spolupracujú pri výsadbe a starostlivosti o kvety a záhony v okolí zariadenia. Senecké jazerá sú výhodnou príležitosťou na prechádzky a pobyt na čerstvom vzduchu priamo pri vode.

Snahou zariadenia Dom seniorov Centrum oddychu je zabezpečiť a poskytovať služby klientom tak, aby chvíle po príchode do zariadenia žili bez minimálnej zmeny voči domácemu prostrediu v blízkosti zamestnancov, ktorí vykonávajú svoju prácu podľa najlepšieho vedomia, v prospech všetkých.